Po novem : obvezno namestiti ENERGETSKE IZKAZNICE v stavbah, kjer se pogosto zadržuje javnost

Državni  zbor  RS  je  dne 18. 6. 2019, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah  Energetskega  zakona (EZ-1B), ki med drugim določa nove zavezance za namestitev energetskih izkaznic v stavbah.

 

Na podlagi tretjega odstavka 336. člena EZ-1B bo potrebno v  stavbah,  s  celotno  uporabno  tlorisno  površino  nad 500 m2, kjer se pogosto zadržuje javnost  in za njih velja obveznost  izdaje  energetske  izkaznice, na  vidnem  mestu namestiti energetsko izkaznico.

 

Podrobneje  bo  te  stavbe  določil  podzakonski  predpis.  Iz predloga  Pravilnika  o  spremembi  in  dopolnitvi  Pravilnika  o metodologiji  izdelave  in  izdaji  energetskih  izkaznic  stavb izhaja, da naj bi se nove zahteve nanašale na stavbe, ki so  skladno  z  Uredbo  o  razvrščanju  objektov  (Ur.  l.  RS,  št. 37/18) umeščene v naslednje klasifikacije objektov:

 • 12201 Stavbe javne uprave;
 • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
 • 12640 Stavbe za zdravstvo;
 • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
 • 12111  Hotelske  in  podobne  stavbe  za  kratkotrajno nastanitev;
 • 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
 • 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic;
 • 12203 Druge poslovne stavbe;
 • 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
 • 12301 Trgovske stavbe;
 • 12302 Sejemske dvorane, razstavišča;
 • 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice.

Podrobnejše razvrščanje objektov določa »Tehnična smernica TSG–V–006: 2018 Razvrščanje objektov« (v nadaljevanju: tehnična smernica) Ministrstva za okolje in prostor.

Podrobnejši opis razvrstitve objektov skladno s tehnično
smernico:

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

* Sem spadajo: hoteli, moteli, penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev, z restavracijami ali brez njih.

* Sem NE spadajo:

mladinska prenočišča, gorska zavetišča, planinske koče, počitniški domovi in bungalovi, restavracije v nakupovalnih centrih, restavracije v stanovanjskih stavbah.

12112 Gostilne, restavracije in točilnice

* Sem spadajo:

samostojni prehrambni obrati (po predpisu o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti) namenjeni za strežbo hrane in pijače: okrepčevalnice, samopostrežne restavracije, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji in podobno.

* Sem NE spadajo:

restavracije in točilnice v stanovanjskih stavbah (menze), restavracije in točilnice v nakupovalnih centrih.

12203 Druge poslovne stavbe

* Sem spadajo:

druge stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi za lastno poslovanje in poslovanje s strankami.

12301 Trgovske stavbe

* Sem spadajo:

nakupovalni centri, trgovski centri, veleblagovnice, samostojne prodajalne in butiki, pokrite tržnice, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije.

* Sem NE spadajo:

galerije, namenjene izključno za razstave umetniških del.

12302 Sejemske dvorane, razstavišča

* Sem spadajo:

sejmišča, razstavišča in podobne stavbe.

* Sem NE spadajo:

pokrite tržnice, konferenčne in kongresne stavbe.

 


Zakon za zagotovitev novih zahtev določa trimesečno prehodno obdobje. Do takrat je torej potrebno pridobiti energetsko izkaznico za objetke s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2.

 


 

Tematike: energetska izkaznica | računovodstvo za s.p. | računovodstvo za d.o.o. | računovodstvo za društva | računovodstvo za zavode | računovodstvo za zasebnike | računovodstvo za normirance | računovodske storitve | računovodski servis | obračun plač | davčno svetovanje | nepremičnine | najem nepremičnin | prodaja nepremičnin | nakup nepremičnin | dohodnina od oddajanja nepremičnin | 

 


Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica vsebuje podatke o energijski učinkovitosti stavbe in priporočila za povečanje energijske učinkovitosti. Po določilih Energetskega zakona morajo vse novogradnje in vse obstoječe stavbe pri prometu z nepremičninami pridobiti energetsko izkaznico, pri čemer veljajo za večstanovanjske stavbe posebne zahteve. Če so bile grajene pred letom 1980, jo morajo pridobiti najkasneje do leta 2015, v primeru gradnje po letu 1980 pa do leta 2030.

Zakaj je Slovenija uvedla energetske izkaznice?

Uvedbo energetskih izkaznic v vseh članicah Evropske unije je določila evropska direktiva Sveta o energetski učinkovitosti stavb.

Kaj nam pove energetska izkaznica?

Osnovi namen energetske izkaznice je informirati kupce oziroma najemnike nepremičnin o njeni energetski učinkovitosti in posredno o pričakovani višini stroškov za energijo ter o morebitnih naložbah, potrebnih za energetsko posodobitev nepremičnin in naprav v njej. Na izkaznici je navedenih sedem razredov energetske učinkovitosti stavb, od razreda A, ki pomeni najboljšo energetsko učinkovitost in pri kateri je toplota potrebna za ogrevanje najmanjša, pa vse do razreda G, ki je energetsko najbolj potraten.

Energetska izkaznica ima štiri kazalnike energetske učinkovitosti:

-potrebna toplota za ogrevanje stavbe,
-dovedena energija za delovanje stavbe,
-primarna energija,
-emisije CO2.

Vsi kazalniki so izraženi na enoto površine m2 na leto,najpomembnejši pa je prvi, saj določa tudi razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti. Ta se razvrsti glede na letno potrebo toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe in se označuje s črkami od A do G. Razred A nakazuje najboljšo energetsko učinkovitost, pri kateri je toplota za ogrevanje najmanjša, razred G pa je energetsko najbolj potraten. Kazalnik o dovedeni energiji za delovanje stavbe pa vključuje energijo, ki se v enem letu dovede stavbi za pokrivanje potreb ogrevanja, tople vode, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije in razsvetljave.

Računska in merjena energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica se določa na podlagi izračunanih kazalnikov rabe energije stavbe in se uporablja za vse novogradnje, celovite obnove objektov in obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe, ki so namenjene za prodajo ali najem. Merjena energetska izkaznica pa se določi na podlagi meritev rabe energije in je namenjena nestanovanjskim stavbam, kot so zdravstveni domovi, šole, stavbe javne uprave, kulturni domovi, poslovni prostori, ki so v uporabi vsaj dve leti.

Kdo mora imeti energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico morajo pridobiti samo lastniki nepremičnin, ki bodo svojo nepremičnino prodajali ali jo dali v najem. Energetske izkaznice ni potrebno pridobiti pri oddaji v najem za obdobje krajšega od enega leta, prav tako energetskih izkaznic ne potrebujejo tisti, ki so svojo nepremičnino že oddali.

Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v nov najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2 (od 9. julija 2015 bo ta površina 250 m2).

Kdo še ne potrebuje energetskih izkaznic?

Zakon predvideva tudi izjemo, da izkaznice ne potrebujejo lastniki:

– stavb, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,

– stavb, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,

– industrijskih stavb in skladišč

– nestanovanjskih kmetijskih stavb, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih/klimatskih pogojev,

– preproste in nezahtevne objekte ter samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 kvadratnih metrov.

Zakaj naj bi bile koristne energetske izkaznice?

Po prepričanju ministrstva za infrastrukturo bi lahko imela energetska izkaznica velik vpliv pri potencialnih kupcih oziroma najemnikih nepremičnin, saj bi se pri izbiri denimo dveh nepremičnin prav na podlagi potratnosti energije določene nepremičnine, lažje odločili bodisi za nakup ali najem oziroma bi se odločili za tisto nepremičnino, ki je energetsko bolj učinkovita.

Koliko naj bi bila cena energetske izkaznice?

Vlada je z uredbo določila najvišje cene izdelave energetske izkaznice. Za povprečno veliko stanovanje, ki je 60 kvadratnih metrov, cena izdelave ne sme presegati 0,99 evra za kvadratni meter oziroma slabih 60 evrov. Cena izkaznice za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 kvadratnih metrov, je lahko največ 170 evrov, za stavbe z več kot 220 kvadratnimi metri pa največ 0,89 evra na kvadratni meter. Cena energetske izkaznice za večstanovanjske stavbe je odvisna od števila stanovanj.

Koliko časa velja energetska izkaznica?

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let.

Kakšne so globe za kršitev?

Zakon določa, da se z globo v višini 300 evrov za prekršek kaznuje lastnik nepremičnine, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela. Inšpekcijske službe bodo nadzor nad energetskimi izkaznicami začele opravljati šele eno leto po sprejetju Energetskega zakona EZ-1.

Kdo izdeluje energetske izkaznice?

Energetske izkaznice stavb na podlagi 68.d člena Energetskega zakona izdelujejo le neodvisni strokovnjaki z licenco ministrstva.

Kaj naročnik pridobi pri izdelavi energetske izkaznice?

– Popis in izmere delov stavb (fasada, okna, izolacija, ogrevalni sistem, uporabljeni materiali itd.),

– analizo podatkov stavbe,

– računalniško obdelava za izračun energetskih kazalnikov energetske izkaznice,

– izdaja energetske izkaznice v tiskani obliki,

– vpis energetske izkaznice v predpisan register energetskih izkaznic,

– priporočila za učinkovito rabo energije in zmanjšanje stroškov za stavbo.

  Računovodstvo

  Davčno svetovanje

  Nakup d.o.o.

  Virtualna pisarna