Inšpektorat Republike Slovenije za delo izvaja usmerjeno akcijo pri delodajalcih na področju evidenc delovnega časa

Inšpektorat Republike Slovenije za delo izvaja usmerjeno akcijo pri delodajalcih v gostinstvu in gradbeništvu na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Za usmerjeno akcijo so se na Inšpektoratu RS za delo odločili predvsem zato, ker so kršitve v teh dveh panogah pogoste. Inšpektorat RS za delo je namreč v letu 2018 v gradbeništvu ugotovili 195 kršitev v dejavnosti gostinstva in v dejavnosti turizma 131 kršitev, skupno pa kar 935 kršitev zakona.

 

evidenca delovnega časa excel | beleženje prisotnosti na delu | evidenca delovnega časa v osnovni šoli | evidenca delovnega časa v podjetju | štempljanje na delovnem mestu | špica sistem | špica evidenca delovnega časa | planiranje delovnega časa | prihod na delovno mesto | obvezna prisotnost na delovnem mestu | evidenca prisotnosti na delovnem mestu | evidenca o stroških dela vzorec | sodba sodišča EU | sodišče EU | računovodske storitve | računovodstvo za d.o.o. | računovodstvo za s.p. | obračun plač | obračun delovnih ur | delavske pravice | virtualna pisarna | nakup podjetja | nakup d.o.o. | prodaja podjetij | Zakon o delovnih razmerjih | delovno razmerje | pravice delavcev | delovni čas | opravljene nadure | časovna razporeditev nadur | evidenca ur | evidenca nadur |
Evidenca o izrabi delovnega časa je v Sloveniji obvezna evidenca delodajalca.

 

Evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih je obveznost vseh delodajalcev. Delodajalce namreč tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) zavezujeta k ustreznemu vodenju nekaterih evidenc. Med te spada tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih. Panožne kolektivne pogodbe lahko te zahteve opredeljujejo tudi bolj natančno kot omenjena zakonodaja.

 

Evidenca o izrabi delovnega časa mora vsebovati število opravljenih delovnih ur. Evidenco o izrabi delovnega časa mora delodajalec hraniti trajno.

 

Delodajalec mora v evidenco o izrabi delovnega časa vpisovati podatke, ki jih zahteva Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV):

 1. dnevno številu opravljenih delovnih ur,
 2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in skupno število opravljenih delovnih ur s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 3. število opravljenih delovnih ur v času nadurnega dela,
 4. neopravljene delovne ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 5. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
 6. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 7. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

 

Več: V Sloveniji je evidenca o izrabi delovnega časa obvezna

 

Tematika:

evidenca delovnega časa excel | računovodske storitve | računovodstvo za d.o.o. | računovodstvo za s.p. | obračun plač | obračun delovnih ur | delavske pravice | virtualna pisarna | nakup podjetja | nakup d.o.o. | prodaja podjetij | Zakon o delovnih razmerjih | delovno razmerje | pravice delavcev | delovni čas | opravljene nadure | časovna razporeditev nadur | evidenca ur | evidenca nadur | beleženje prisotnosti na delu | evidenca delovnega časa v osnovni šoli | evidenca delovnega časa v podjetju | štempljanje na delovnem mestu | špica sistem | špica evidenca delovnega časa |  planiranje delovnega časa | prihod na delovno mesto | obvezna prisotnost na delovnem mestu | evidenca prisotnosti na delovnem mestu | evidenca o stroških dela vzorec | sodba sodišča EU | sodišče EU |

  Računovodstvo

  Davčno svetovanje

  Nakup d.o.o.

  Virtualna pisarna