Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb (emaila) v Poslovni register Slovenije – rok vpisa do 24.2.2022

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije (PRS).

 

Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.

 

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov v Poslovni register Slovenije (PRS), naj preverijo ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed opisanih načinov:

 • vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,
 • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (objavljen je tukaj),  po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,
 • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,
 • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

 

Pretežko? Kontaktirajte svojega računovodjo, da vam pomaga to urediti. Ne zna ali noče? Zamenjajte računovodstvo. V Saturn računovodstvu smo vam na voljo.  https://www.saturn-racunovodstvo.si/

 

Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave, morajo sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.

 

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

 

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.

 

 

(novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021)

685. člen

(prekrški družbe)

(1) Z globo od 15.000 do 45.000 eurov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 eurov srednja družba, z globo od 2.500 do 15.000 eurov majhna družba, z globo od 1.000 do 6.000 eurov pa mikro družba če:

1.      ima določen poslovni naslov v nasprotju z drugim odstavkom 30. člena tega zakona;

2.      v register ne prijavi podatkov ali ima v registru vpisane napačne podatke (prvi odstavek 47. člena);

3.      v registru nima vpisanih sprememb podatkov ali pri spremembi prijavi napačne podatke ali ni sprejel akta, ki odraža zadnje dejansko stanje (prvi odstavek 48. člena);

4.      ne vodi poslovnih knjig v skladu s tretjim odstavkom 54. člena tega zakona;

5.      priloga z izkazi ni v skladu z 69. členom tega zakona;

6.      ob izdaji prodaja delnice pod najmanjšim emisijskim zneskom (prvi odstavek 173. člena);

7.      izda delnice, ki ob enakem deležu v osnovnem kapitalu dajejo različno število glasov (tretji odstavek 178. člena);

8.      delnice družbe, za katero se ne uporablja zakon, ki ureja prevzeme, niso izražene v nematerializirani obliki (182. člen);

9.      ne poda zahteve za izdajo delnic v nematerializirani obliki v roku iz drugega odstavka 182. člena;

10.   delničarje ali njihove prednike oprosti plačila obveznosti iz 222. in 225. člena tega zakona (prvi odstavek 226. člena);

11.   vrne vložke ali jih obrestuje (227. člen);

12.   uporabi čisti dobiček v nasprotju z določbo prvega odstavka 230. člena tega zakona;

13.   pridobi lastne delnice v nasprotju z določbami 247. člena tega zakona;

14.   družba v nasprotju z določbami 248. člena zagotovi predujem ali posojilo za pridobitev delnic;

15.   pridobi lastne delnice v zastavo v nasprotju z določbami 252. člena tega zakona;

16.   je vsebina in objava skupščine v nasprotju z 296. členom tega zakona;

17.   poveča osnovni kapital z vložki v nasprotju z določbami 333. in 334. člena tega zakona;

18.   ravna v nasprotju s 352. členom tega zakona;

19.   izvede pogojno povečanje osnovnega kapitala v nasprotju z določbami 343. člena tega zakona;

20.   izda delnice ali začasnice pred vpisom sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala v register (342., 348. in 370. člen tega zakona);

21.   zmanjša osnovni kapital v nasprotju z določbami 372. člena tega zakona;

22.   združi delnice v nasprotju s 376. členom tega zakona;

23.   se zmanjša osnovni kapital pod najnižji znesek iz 171. člena tega zakona v nasprotju z določbo 378. člena tega zakona;

24.   prijava in izvedba skupščine nista v skladu s 386. členom tega zakona;

25.   izplača komplementarju dividendo oziroma odobri posojilo v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 470. člena tega zakona;

26.   izplača družbenikom premoženje, ki je potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala (495. člen tega zakona);

27.   pridobi lastne poslovne deleže v nasprotju z določbami 500. člena tega zakona.

(2) Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

 

 

47. člen

(prijava za prvi vpis v register)

(1) Prijava za prvi vpis družbe v register mora vsebovati firmo, dejavnost, sedež,  poslovni in elektronski naslov in druge podatke, določene z zakonom.

(2) Prijavi je treba priložiti akt o ustanovitvi v izvirniku ali overjenem prepisu in akt o imenovanju poslovodstva, če to ni določeno že z aktom o ustanovitvi.

(3) Prijavo je treba vložiti v 15 dneh po izpolnitvi pogojev za vpis v register.

 

 

48. člen

(prijava spremembe za vpis v register)

(1) Za vpis v register je treba prijaviti tudi vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena in prijavi priložiti akte, ki izkazujejo zadnje dejansko stanje. Za vpis v register je treba prijaviti tudi začetek likvidacijskega postopka z navedbo likvidacijskih upraviteljev in prenehanje družbe.

(2) Za prijavo spremembe za vpis v register se smiselno uporablja določba tretjega odstavka prejšnjega člena.

 

 

Več informacij:

 

ANDREJ KRAŠEVEC
Vodja računovodskega servisa

m: 068 164 684
m: 051 871 250
e: andrej@saturn-racunovodstvo.si

w: https://www.saturn-racunovodstvo.si/
fb: https://www.facebook.com/andrej.krasevec
ln: https://www.linkedin.com/in/andrejkrasevec/

  Računovodstvo

  Davčno svetovanje

  Nakup d.o.o.

  Virtualna pisarna