Prispevki za popoldanski s.p. – v letu 2022

Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani zneski za plačevanje prispevkov v letu 2022.

 

 

V letu 2021 (april – december) so prispevki za popoldanski s.p. znašali 77,29 evra.

V prvih treh mesecih leta 2022 so znašali 78,68 evra.

Od aprila do decembra 2022 pa bodo prispevki za popoldanski s.p. 2022 znašali 81,04 evra na mesec.

 

Prispevke se plačuje do 20. v mesecu za pretekli mesec, tudi če dejavnosti niste opravljali. Mirovanje s.p.-ja namreč ne obstaja.

 

Podatki za plačilo so:

Prejemnik Transakcijski račun Sklic v dobro Znesek
ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SI56 0110 0888 2000 003 SI19   (vaša davčna številka) – 44008 41,04 €
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje RS SI56 0110 0888 3000 073 SI19   (vaša davčna številka) – 45004 40,00 €
Skupaj PIZ in ZZ 81,04 €

 

* * *

 

Podrobneje:

Višina prispevkov za popoldanski s.p. – pavšalni prispevki

 

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2022 višji, v januarju 2022 so se povišali prispevki ZZZS, v marcu 2022 pa se bodo povišali še prispevki za PIZ. Prispevek za PIZ od 1.4.2022 znaša 41,04 €.

 

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačujejo skladno Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Pavšalni prispevki so odvisni od bruto plače za oktober 2021, ki je znašala 1.886,48 evra (PP). Pri njihovem izračunu se upošteva podatek Statističnega urada Republike Slovenije.

 

Samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključeni na podlagi te dejavnosti, ampak na drugi podlagi (najbolj pogosto na podlagi delovnega razmerja) se štejejo za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic. V praksi jih imenujemo popoldanski s.p.

 

Takšne osebe so sicer zavarovane po osnovni podlagi in tam plačujejo socialne prispevke. Vendar tudi tukaj morajo plačevati določene prispevke. Namreč te osebe so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

 

Iz tega naslova osebe plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih, ki se poravnajo enkrat mesečno za pretekli mesec, in sicer na način:

Prispevek za ZZ za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se določi v višini 0,53% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta. Ker je v mesecu oktobru 2021 povprečna plača bila 1.886,48 €, je znesek pavšalnega prispevka od 01.01.2022 v višini 10,00 €.

Dodatni prispevek za ZZ brez pravic iz tega naslova, se določi v višini 25% od povprečne bruto plače v RS za mesec oktober preteklega leta, in sicer je stopnja 6,36%. Ker je povprečna plača v oktobru 2021 bila 1.886,48 €, znesek izračunamo 1.886,48 € x 25% x 6,36%. Znesek pavšalnega zneska je 30,00 €.

Prispevek za PIZ za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Sklep, ki je bil objavljen konec marca 2021, velja do marca letošnjega leta (pokriva obdobje od aprila tekočega koledarskega leta do marca naslednjega leta).

 

Za leto 2022 je bil objavljen novi Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (objavljeno je bilo predvidoma konec marca 2022 in začne veljati od 1. aprila 2022). Znesek prispevka 38,68 € velja do 31.3.2022. Prispevek za PIZ višji od 1.4.2022 in znaša 41,04 €. 

 

V kolikor zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (na začetku, ali koncu opravljanja dejavnosti), se plača polovičen znesek PIZ prispevka.

 

* * *

 

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna