V Sloveniji je evidenca o izrabi delovnega časa obvezna / Sodišče EU: Delodajalci morajo evidentirati delovni čas!

Sodišče Evropske Unije je pred kratkim obravnavalo primer, v katerem je presojalo ali je ureditev evidence nadur zadostna. Ena izmed bank v Španiji je namreč vodila le evidenco nadur, ki jih opravijo delavci. Banka je konec meseca delavcem in njihovim zastopnikom sporočila le število opravljenih nadur. Banka ni vodila evidence delovnega časa ločeno posebej za redni delovni čas in posebej za delo preko polnega delovnega časa.

 

Evidenca delovnega časa v podjetju
Evidenca delovnega časa v podjetju je obvezna, pravi sodišče EU

 

Sodišče EU ugotavlja, da brez sistema, ki omogoča evidentiranje dnevnega delovnega časa, ki ga opravi vsak delavec, ni mogoče objektivno in zanesljivo določiti niti števila opravljenih delovnih ur in njihove časovne razporeditve niti števila nadur. Takšna ureditev v praksi onemogoča, da bi lahko delavci uveljavljali svoje pravice.

 

Tako se ne more ugotoviti:

– ali je bil upoštevan najdaljši tedenski delovni čas, ki vključuje nadure,

– minimalna dnevna dolžina počitka

– tedenski počitek.

 

Sodišče Evropske Unije v sodbi poudarja pomen temeljne pravice vsakega delavca do omejenega delovnega časa ter dnevnega in tedenskega počitka. Sodišče Evropske Unije pravi, da je treba delavca šteti za šibkejšo stranko v delovnem razmerju, tako da je nujno preprečiti, da bi delodajalec omejeval pravice delavcev. Zato morajo države članice EU, med njimi tudi Slovenija, zaradi zagotovitve polnega učinka pravic delavcev iz Direktive o delovnem času, vzpostaviti sistem, s katerim je mogoče evidentirati dnevni delovni čas, ki ga opravi vsak delavec.

 

V Sloveniji je, v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, evidenca o izrabi delovnega časa obvezna.


Vprašanje: Ali je narobe, če vodimo evidenco delovnega časa na papir?

Nič ni narobe, seveda je dovoljeno tako elektronsko kot papirno vodenje evidence delovnega časa. Za manjša podjetja je tudi papirno poslovanje še smiselno in racionalno. Za večja podjetja pa so boljši elektronski sistemi.

 

Zanimiv prispevek na to temo: https://blog.spica.com/registracija-delovnega-casa/ali-je-narobe-ce-vodimo-evidenco-delovnega-casa-na-papir/

 


Tematika:

evidenca delovnega časa excel | beleženje prisotnosti na delu | evidenca delovnega časa v osnovni šoli | evidenca delovnega časa v podjetju | štempljanje na delovnem mestu | špica sistem | špica evidenca delovnega časa |  planiranje delovnega časa | prihod na delovno mesto | obvezna prisotnost na delovnem mestu | evidenca prisotnosti na delovnem mestu | evidenca o stroških dela vzorec | sodba sodišča EU | sodišče EU | računovodske storitve | računovodstvo za d.o.o. | računovodstvo za s.p. | obračun plač | obračun delovnih ur | delavske pravice | virtualna pisarna | nakup podjetja | nakup d.o.o. | prodaja podjetij | Zakon o delovnih razmerjih | delovno razmerje | pravice delavcev | delovni čas | opravljene nadure | časovna razporeditev nadur | evidenca ur | evidenca nadur |

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna