Znižanje davčne osnove za pravne osebe in podjetnike – z olajšavo za donacije – do 0,5% letnih prihodkov

Donacije gasilskim društvo in kulturnim društvom so za podjetja in druge organizacije do višine 0,5% prihodkov davčno priznani strošek
Donacije gasilcem, kulturnim društvom pomenijo davčno priznan strošek za podjetja druge organizacije do višine 0,5% njihovih letnih prihodkov. Donacija mora biti dejansko izplačana v letu, za katerega se prizna kot strošek.

 

Podjetja, društva, zavodi in druge pravne osebe (davčni zavezanci za davek od dobička) ter zasebniki in samostojni podjetniki, lahko uveljavljajo olajšavo pri davku od dobička za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. Olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

 

Poleg olajšave v višini 0,3 % obdavčenega prihodka lahko zavezanec uveljavlja še dodatno olajšavo v višini do 0,2 % za izplačila namenjena v kulturne namene in prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu.

 

Primer:

Če izplača vaše podjetje v letu 2019 donacijo lokalnemu gasilskemu društvu, v višini do 0,5% letnih prihodkov vašega podjetja, potem je dana donacija v celoti priznani strošek vašega podjetja.

Če imate v letu 2019 celotnih prihodkov 100.000 Eur, je to do zneska 500 Eur donacije gasilcem

Če imate v letu 2019 celotnih prihodkov 50.000 Eur, je to do zneska 250 Eur donacije gasilcem

Če imate v letu 2019 celotnih prihodkov 30.000 Eur, je to do zneska 150 Eur donacije gasilcem

 

Za pravne osebe velja navedena olajšava po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb.

Za fizične osebe z dejavnostjo – zasebnike in samostojne podjetnike – pa velja ista olajšava po Zakonu o dohodnini.

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna