Obvestilo o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig – za samostojne podjetnike in ostale zasebnike – dvostavno ali enostavno knjigovodstvo

Če šele začenjate z opravljanjem dejavnosti, morate o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja.

 

Prav tako morate davčni organ obveščati o spremembi načina vodenja poslovnih knjig med opravljanjem dejavnosti najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto.

Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

 

Vzorec izjave za FURS:

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Finančni urad ………………

Izpostava ………………..

Ime in sedež obratovalnice ……………………………………

Poslovne enote  ……………………………..

Številka transakcijskega računa……………………….

Davčna številka …………….

 

V skladu s 3. odstavkom 1. člena Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (Uradni list RS, št. 138/06, 52/07, 21/13 in 101/15) vam pošiljam

 

OBVESTILO

o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2022

 

Na podlagi podatkov iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za leto 2020 in bilance stanja za leto 2020 sem ugotovil-a, da (obkrožite):

a) presegam

b) ne presegam

 

vsaj dveh izmed naslednjih meril:

– da povprečno število zaposlenih ne presega 3,
– da so letni prihodki nižji od 50.000 EUR,
– da povprečna vrednost aktive, izračunane kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in na zadnji dan poslovnega leta 2020, ne presega 25.000 EUR.

 

Zato bom v poslovnem letu 2022 vodil-a poslovne knjige (obkrožite):

a) po sistemu enostavnega knjigovodstva

b) po sistemu dvostavnega knjigovodstva

 

Poslovne knjige se vodijo:

a) na sedežu obratovalnice

b) pri ……………………….. (ime osebe ali podjetja, ki vodi knjige)

 

Datum ………

Podpis …………………..

Žig

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    Računovodstvo

    Davčno svetovanje

    Nakup d.o.o.

    Virtualna pisarna