Računovodstvo

za s.p. / d.o.o. / društva / zavode

Računovodstvo vodimo za različne vrste poslovnih subjektov:

 • Računovodstvo za s.p.
 • Računovodstvo za društva
 • Računovodstvo za d.o.o.
 • Računovodstvo za zavode
 • arhitekti
 • samostojni kulturni delavci
 • samostojni športni delavci
 • samostojni novinarji
 • programerji
 • grafični oblikovalci
 • zobotehniki
 • zdravniki
 • odvetniki
 • notarji

Nudimo Vam kompletne računovodske storitve:

 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje DDV knjig in obračunavanje DDV
 • Vodenje pomožnih poslovnih knjig
  • Vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije
  • Vodenje blagajniške knjige gotovinskega poslovanja
  • Blagovno knjigovodstvo (maloprodaja, veleprodaja)
  • Materialno knjigovodstvo
 • Knjigovodstvo plač (knjigodstvo osebnih dohodkov)
  • Obračun plač, regresa
  • Obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, najemnin in ostalih osebnih prejemkov
  • Obračun prispevkov za socialno varnost samostojnih podjetnikov in zasebnikov
  • Izdelava letnih poročil o osebnih prejemkih delavcev (dohodninsko; M4 pokojninsko)
  • Poročanje državnim institucijam o osebnih dohodkih
 • Letni računovodski izkazi (bilance)
 • Medletni računovodski izkazi (mesečne, tromesečne, polletne bilance)
 • Kompletna letna poročila, pripravljena na revizijo izkazov
 • Obračuni davka od dohodka pravnih oseb
 • Obračuni davka od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike in druge zasebnike
 • Periodična računovodska poročila, prilagojena zahtevam naročnika
 • Poročanje Carinskemu uradu ter obračun vseh vrst okoljskih taks in trošarin
 • Poročanje Intrastat (blagovna menjava z EU)
 • Poročanje Statistike finančnih računov (SFR)
 • Poročanje Banki Slovenije (SN, KRD, BST…)
 • Poročanje Statističnemu uradu RS
 • Poročanje Finančni upravi RS
 • Poročanje Agenciji za javnopravne evidence RS (AJPES)
 • Objava prostih delovnih mest za zaposlitev delavcev
 • Prijava in odjava zaposlenih v socialno zavarovanje (M1, M2 obrazci…)
 • Sestavljanje pogodb o zaposlitvi
 • Vodenje personalnih map delavcev in kadrovske evidence
 • Priprava internih delovnopravnih aktov, pravilnikov
 • Pravno svetovanje glede zaposlovanja in odpuščanja delavcev
 • Vodenje izbirnega postopka kadrov, selekcija kadrov
 • Urejanje napotitvenih obrazcev za delo v tujini (A1 obrazci za detaširane delavce)
 • Urejanje delovnih dovoljenj za tuje delavce (Enotno dovoljenje za prebivanje in delo)
 • Tečaji za Varstvo pri delu in požarne varnosti, za vaše delavce, pri našem izvajalcu Varstva pri delu
 • Urejanje predhodnih in obdobnih Zdravniških pregledov, za vaše delavce, pri našem izvajalcu Medicine dela
 • Izdelava Zdravstvene ocena tveganja, za vaša delovna mesta, pri našem izvajalcu Medicine dela
 • Izdelava Izjave o varnosti z oceno tveganja, požarnega reda, meritev delovnega okolja, z našim izvajalcem Varstva pri delu
 • Skeniranje in elektronsko arhiviranje knjigovodskih dokumentov v oblaku
 • Vpogledi v glavno knjigo preko spleta, kjerkoli in kadarkoli (neplačani računi, knjigovodske listine,…)
 • Izdajanje računov s spletno aplikacijo
 • Izstavljanje računov kupcem, izstavljanje e-računov kupcem
 • Davčno potrjevanje izdanih računov (Vezana knjiga računov, Mini blagajna)
 • Davčne blagajne
 • Izstavljanje opominov kupcem
 • Obračun zamudnih obresti in pogodbenih obresti
 • Telefonska in pisna izterjava dolžnikov/kupcev
 • Priprava in vlaganje sodnih izvršb za izterjavo dolžnikov/kupcev
 • Priprava IOP uskladitvenih obrazcev za kupce
 • Priprava kompenzacij, cesijskih pogodb, pobotov
 • Virtualna pisarna
   • Registracija poslovnega naslova (sedeža) vašega podjetja pri nas
   • Skeniranje / prepošiljanje vse pošte na vaš email / domači naslov
   • Sprejemanje telefonskih klicev / faksov za vaše podjetje
 • Ustanovitev podjetja
   • Svetovanje pred ustanovitvijo vašega podjetja, društva, zavoda
   • Popolna asistenca pri ustanovitvi podjetja, društva, zavoda
 • Svetovanje glede vseh vrst davkov
 • Svetovanje glede davčnih olajšav in olajšav za zaposlovanje delavcev
 • Pridobivanje subvencij za zaposlovanje delavcev (Zavod za zaposlovanje)
 • Napovedi kapitalskih dobičkov za fizične osebe
 • Vodenje plačilnega prometa
 • Priprava dokumentacije za najem posojil, leasingov, okvirnih kreditov, limitov
 • Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih, projektih
 • Zastopanje strank v davčnih inšpekcijskih pregledih
 • Zastopanje strank v delovnih inšpekcijskih pregledih
 • Revizija računovodskih izkazov
 • Opozarjanje strank na pravočasno plačilo davčnih obveznosti
 • Svetovanje in asistenca pri zapiranju podjetja, društva, zavoda

Hitri izračun ponudbe

Pošljite nam sporočilo, ali pa nas kontaktirajte na telefonsko številko 068 164 684.

Polja označena z zvezdico so obvezna!

Mesečni podatki o poslovanju:

Zavezanec za DDV

DA (mesečni)DA (trimesečni)NE

Računovodstvo

Davčno svetovanje

Nakup d.o.o.

Virtualna pisarna