Registracija s.p. / odprtje s.p. / registracija samostojnega podjetnika

V tem članku opisujem celoten postopek odprtja s.p..

 

Dve prednosti ustanovitve s.p.-ja sta:

 • Registracija s.p. je brezplačna.
 • Ustanovitveni kapital ni potreben.

 

S.P. lahko registrirate:

 1. osebno na eVEM/SPOT točki (SPOT = Slovenska poslovna točka)
 2. ali elektronsko preko eVem portala (v tem primeru potrebujete osebno digitalno potrdilo)
 3. ali vlogo za registracijo s.p. pošljete na eVEM/SPOT točko po pošti, vendar mora biti tedaj vaš podpis na vlogi overjen.

 

O registraciji s.p.-ja, to je o vpisu samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije, odloča AJPES.

 

Ajpes je tudi eVEM/SPOT točka, kjer se ustanovi največ podjetij, zato vam priporočam ravno obisk te SPOT točke, saj vam znajo najbolje svetovati glede ustanovitve s.p., poleg tega tudi odločajo o registraciji podjetij kot registrski organ.

 

Na podjetniško pot se v Sloveniji poda vsak mesec vsaj 1500 podjetnikov.

 

Seznam SPOT točk:

1. AJPES

Enota Ajpesa

Kontakt

E-naslov

Sistem naročanja strank

AJPES,
Izpostava Ljubljana
Cesta v Kleče 12
1000 Ljubljana
01 583 33 00
info.lj@ajpes.si

ne

AJPES,
Izpostava Celje
Gubčeva 2
3000 Celje
03 426 73 24
info.ce@ajpes.si

da

AJPES,
Izpostava Koper
Pristaniška 10
6000 Koper
05 612 10 00
info.kp@ajpes.si

ne

AJPES,
Izpostava Kranj
Slovenski trg 2
4000 Kranj
04 281 09 40
info.kr@ajpes.si

ne

AJPES,
Izpostava Krško
Cesta 4. julija 42
8270 Krško
07 488 29 40
info.kk@ajpes.si

ne

AJPES,
Izpostava Maribor
Trg Leona Štuklja 10
2000 Maribor
02 235 25 00
info.mb@ajpes.si

ne

AJPES,
Izpostava Murska Sobota
Slovenska ulica 2
9000 Murska Sobota
02 530 09 80
info.ms@ajpes.si

ne

AJPES,
Izpostava Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
05 338 62 00
info.ng@ajpes.si

ne

AJPES,
Izpostava Novo mesto
Kočevarjeva ul. 1
8000 Novo mesto
07 391 34 00
info.nm@ajpes.si

ne

AJPES,
Izpostava Postojna
Ljubljanska cesta 5
6230 Postojna
05 700 07 40
info.po@ajpes.si

da

AJPES,
Izpostava Velenje
Rudarska cesta 3
3320 Velenje
03 89 87 500
info.ve@ajpes.si

ne

AJPES,
Izpostava Trbovlje
Ulica Sallaumines 2
1420 Trbovlje
03 562 58 00
info.tr@ajpes.si

ne

 

2. Druge SPOT točke:

 • Upravne enote
 • Obrtna zbornica Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Notarji
 • lokalne regionalno razvojne agencije

 

Postopek registracije s.p. na točki SPOT

 

Korak 1: Obisk točke SPOT

 

Predlog za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije lahko oddate največ en mesec pred želenim datumom začetka poslovanja. Sami določite želeni datum začetka poslovanja.

 

Postopek registracije izvedejo na točki SPOT. Ob registraciji potrebujete:

 • veljavni osebni dokument,
 • davčno številko,
 • če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, ki ga želite registrirati, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, ki vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjava se lahko overi na Upravni enoti (plačilo takse) ali pri notarju (plačilo takse) ali pa lastnik objekta pride z vami na točko SPOT in poda izjavo na točki SPOT (brezplačno). Na poslovnem naslovu mora podjetnik ali podjetje sprejemati uradne poštne pošiljke.

Prijavo za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije lahko poda tudi pooblaščenec, na podlagi overjenega pooblastila.

 

Podjetnik lahko imenuje:

 • prokurista (opravljanje vseh pravnih poslov, tudi v primeru smrti podjetnika) ali
 • zastopnika za primer smrti (opravljanje dejanj po smrti podjetnika)

Oblika zastopanja se vpiše v Poslovni register Slovenije. Imenovana oseba se mora s tem strinjati in podpisati soglasje o imenovanju na SPOT točki.

 

Na točki SPOT lahko hkrati izvedete tudi:

 • oddajo davčnih podatkov s.p. na Finančno upravo RS (FURS).
  V roku 8 dni od vpisa v Poslovni register je namreč potrebno oddati prijavo v davčni register (FURS), s katero FURS obvestite o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig. Poslovne knjige lahko vodite na dva načina:
   1. z upoštevanjem dejanskih stroškov ali
   2. z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Prav tako napoveste, koliko prihodkov in stroškov pričakujete v prvem koledarskem letu poslovanja. Na podlagi te napovedi se vam izračuna mesečna ali tromesečna akontacija dohodnine za prvo poslovno leto.

 • prijavo podjetnika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M1 ali obrazec M12). Vključitev v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja si morate sicer urediti najkasneje v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije.

Korak 2: Sklep o vpisu v poslovni register

Sklep o vpisu v poslovni register se objavi na spletnem portalu AJPES, na dan začetka poslovanja s.p..

 

Korak 3: Odprtje poslovnega računa

Takoj po vpisu v Poslovni register Slovenije morate odpreti poslovni bančni račun s.p.-ja ali pa za poslovanje s.p. določite svoj obstoječi osebni bančni račun.

Nekatere banke niso navdušene nad tem, da za poslovanje s.p. uporabljate svoj osebni račun in vam mogoče uporabo osebnega računa za poslovanje s.p. ne bodo omogočile.

 

Zakaj osebni račun za s.p. ni vedno dobra ideja?

Če uporabljate osebni račun za poslovanje s.p., pomeni, da nekoliko prihranite pri stroških bančnih provizij, saj boste mesečno plačevali banki le stroške vodenje računa za en bančni račun. Računovodja, ki samostojnemu podjetniku vodi poslovne knjige, mora knjigovodsko evidentirati tudi vse transakcije preko bančnega računa s.p.. Če uporabljate osebni račun za poslovanje s.p., bo računovodja v knjigovodske evidence evidentiral tudi vse prilive in odlive zasebne narave. To bo povečalo obseg knjigovodskega dela in posledično bo strošek računovodenja višji.

 

Kdo ne more odpreti s.p.?

 

V postopku oddaje prijave za vpis v Poslovni register se preverjajo določene omejitve, in sicer s.p. ne more registrirati oseba, ki:

 • je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • ima delež višji od 25 % v gospodarski družbi, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
 • ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno,
 • je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje.


Če je oseba v postopku osebnega stečaja, mora imeti dovoljenje sodišča za poslovanje kot samostojni podjetnik.

 

Več informacij glede ustanovitve s.p. dobite pri meni.

 

Kontakt
ANDREJ KRAŠEVEC

m: 068 164 684
m: 051 871 250
e: andrej@saturn-racunovodstvo.si

w: https://www.saturn-racunovodstvo.si/
fb: https://www.facebook.com/andrej.krasevec
ln: https://www.linkedin.com/in/andrejkrasevec/

 

  Računovodstvo

  Davčno svetovanje

  Nakup d.o.o.

  Virtualna pisarna